วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลบุคลากร

******************
ตารางแสดงจำนวนครูและคุณวุฒิทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2556
******************
ลำดับ
ยศ  ชื่อ  สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
สามัญ
การศึกษา
หมายเหตุ
1
ร.ต.ต.สรกฤช          ตะเกิงผล
ม.6
คบ.
ครูใหญ่ 
2
ด.ต.สมบัติ              สุทโธ
ม.ศ. 5
คบ.
ผู้ช่วย 
3
จ.ส.ต.ธเนศ            ดวงพุฒ
ม.6
กำลังศึกษาต่อป.ตรี
วิชาการ/กิจการ
4
จ.ส.ต.สากล            ธิอามาตย์
ม.6
วทบ.
การเงิน 
5
ส.ต.ท.หญิงจันทร์แรม   มุทาพร
        ม.6 ปวส.กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี         ธุรการ 
6
ส.ต.ท.หญิงวาสนา    ธิอามาตย์
ม.6
วทบ.
พยาบาล
7
นายดำเนิน                แคขุนทด
ม.6
-
นักเกษตร
ภาพบุคลากร
ประจำปีการศึกษา  2556
**************************************


ร.ต.ต.สรกฤช  ตะเกิงผล
ครูใหญ่
081-9771891 , 
Email  :  Srk_ta@hotmail.com
                                                                       Tao_br.70@hotmail.com


                    
ด.ต.สมบัติ  สุทโธ
ผู้ช่วย / กิจการ
086-0983530
จ.ส.ต.ธเนศ   ดวงพุฒ
วิชาการ
080-1640486
                                                  
                 ส.ต.ท.หญิงจันทร์แรม   มุทาพร
                   ธุรการ
                 085-7694852
ส.ต.ท.หญิงวาสนา  ธิอามาตย์
พยาบาล
080-165022
   
        จ.ส.ต.สากล  ธิอามาตย์
      การเงิน
      087-249335
นายดำเนิน   แคขุนทด
นักการเกษตร
XXXXXXXXX


***********************************************************
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (มรภ.อุบลราชธานี)
ปีการศึกษา 2556
****************

  • ชั้นปีที่ 5  สาขาวิชา(รียงจากซ้ายไปขวา)อังกฤษ , สังคม , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์  จาก มรภ.อุบลราชธานี  โดยการ สสน.จาก คณะ สวตท. จาก กทม.
  •     ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์  1 มิ.ย.56 - 27  ก.ย.56
***********************************************************************
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น