วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555


ทำเนียบครูใหญ่
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
ปี 2525 -  ปัจจุบัน
********************************************************

ลำดับ
ยศ
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
รับตำแหน่ง
พ้นตำแหน่ง
หมายเหตุ
๑.
จ.ส.ต.
สุพลชัย   ธงชัย
พ.ม.
ผบ.หมู่
๑๕ ต.ค.๒๔
๙ มิ.ย. ๒๙

๒.
จ.ส.ต.
ปราโมทย์ บุญญรัตน์
พ.ม.
ผบ.หมู่
๑๐ มิ.ย. ๒๙
๑ต.ค. ๓๑

๓.
ด.ต.
สงวน    โสดก
ม.ศ. ๓
ผบ.หมู่
๑ ต.ค. ๓๑
๒๗ พ.ค.๓๔

๔.
จ.ส.ต.
วีระยุทธ  แนบชิด
ศษ.บ.
ผบ.หมู่
๒๗ พ.ค.๓๔
๙ ก.ย. ๓๘

๕.
จ.ส.ต.
คันทรง    บัวภาเรือง
ค.บ.
ผบ.หมู่
๙ ก.ย. ๓๘
๙ ก.ย. ๓๙

๖.
จ.ส.ต.
สมศักดิ์   จันทร์จำลอง
ปวช.
ผบ.หมู่
๙ ก.ย. ๓๙
๗ ส.ค. ๔๐

๗.
จ.ส.ต.
ศรชัย   แจ่มพันธ์
ค.บ.
ผบ.หมู่
๗ ส.ค. ๔๐
๑๒ เม.ย. ๔๒

๘.
จ.ส.ต.
ประสงค์   สายสม
ค.บ.
ผบ.หมู่
๑๒ เม.ย.๔๒
๑ พ.ค. ๔๕

๙.
ร.ต.ต.
วีระชาติ อักกะมานัง
ศษ.บ.
ครู (สบ ๑)
๑ พ.ค. ๔๕
๓๐ มิ.ย. ๔๘

๑๐.
ด.ต.
ธวัชชัย   สายเคน
ศษ.บ.
ผบ.หมู่
๑ ก.ค. ๔๘
๒๐ ก.ค. ๕๐

๑๑.
ด.ต.
สมบัติ   สุทโธ
ค.บ.
ผบ.หมู่
๒๐ ก.ค. ๕๐
๑๑ ธ.ค. ๕๑

๑๒.
ร.ต.อ.
ไพฑูรย์  คำงูเหลือม
ค.บ.
ครู (สบ๑)
๑๑ ธ.ค. ๕๑
๓๑ มี.ค. ๕๔

๑๓.
ด.ต.
สมบัติ   สุทโธ
คบ.
ผบ.หมู่
๑ เม.ย. ๕๔
๒๑ ส.ค. ๕๕

๑๔.
ร.ต.ต.
สรกฤช   ตะเกิงผล
คบ.
ครู (สบ ๑)
๒๑ ส.ค. ๕๕
ปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น