วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

เป้าหมาย
*****************************

                ".....เด็กและเยาวชนมีโภชนาการดีสุขภาพแข็งแรงใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์ ประหยัด  อดทน  มีความรู้ทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตรักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้".....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น