วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

  โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

********************************** 
 โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ::

       ......  จากการที่ทรงประจักษ์ว่า เด็กนักเรียนในโรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ส่วนใหญ่จะไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงได้ เนื่องจากทางบ้านมีฐานะยากจน และตามชายแดนมักไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับสูง จึงมีพระราชประสงค์จะพระราชทานพระราชานุเคราะห์ให้นักเรียนเหล่านั้นได้มีโอกาสศึกษาต่อตามระดับสติปัญญาและความเหมาะสมและโปรดเกล้า ๆ ให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2531............

****************************************************************
*********************************************************************ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น