วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
*********************************
               1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
                                1.1 มีความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                                1.2  แสดงออกถึงความเคารพต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
              2. มีคุณธรรม จริยธรรม  เหมาะสมกับวัย
                                2.1  มีความรับผิดชอบ
                                2.2  มีวินัยในตนเอง
                                2.3  มีความซื่อสัตย์สุจริต
               3. อยู่อย่างพอเพียงประหยัดและอดออม
                                3.1 รู้จักใช้จ่าย
                                3.2  ใช้จ่ายสิ่งของต่าง ๆอย่างคุ้มค่า
                                3.3  รู้จักเก็บบำรุงรักษา
                4. ขยันหมั่นเพียรใฝ่เรียนรู้
                                4.1  มุ่งหมั่นศึกษาเล่าเรียน
                                4.2 อดทนในการทำกิจกรรม
                     4.3 ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมใจในการทำงานจนสำเร็จ
                5. รักความเป็นไทย
                                5.1  ร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น
                                5.2  แสดงออกถึงการรักความเป็นไทยและท้องถิ่น
                6. มีจิตสาธารณ
                                6.1  บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
                                6.2  แสดงออกถึงความดีงาม  ความรับผิดชอบต่อสังคม
.....................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น