วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียน
*************************


1. ชื่อและที่ตั้ง 
                 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ  ตั้งอยู่บ้านท่าแสนคูณ  หมู่ที่ 12  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34260  หมายเลขโทรศัพท์  087-2493353,               ครูใหญ่ 081-9771891
2. ประวัติความเป็นมา
          โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตั้งอยู่ที่    หมู่  12     บ้านท่าแสนคูณตำบลโดมประดิษฐ์    อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอน้ำยืน  ประมาณ17 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 117   กิโลเมตร       ก่อตั้งเมื่อวันที่   14   มิถุนายน   2525  โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือกองกับการดำรวจตระเวนชายแดนที่  22  ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ) และราษฎรบ้านท่าแสนคูณ   โดยมีนายพุ้ย  คันที และนายแหล่ ยานัง  บริจาคที่ดิน  6  ไร่  3  งาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ   12,๐๐๐  บาท  บริษัทเฮงเคลไทย  จำกัดบริจาคเงิน  4๐,๐๐๐   บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวกึ่งถาวร  ขนาด  7  x  34   เมตร   จำนวน  1หลัง   ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอนจำนวน  4  นาย  โดยมีจ่าสิบตำรวจ  สุพลชัย   ธงชัย   เป็นครูใหญ่คนแรก   ปี   2528   ธนาคารแห่งประเทศไทย  บริจาคเงินจำนวน  13,๐๐๐  บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก   12       เมตร ปี  2534   พันตำรวจตรีวิบูลย์   มุขพรหม  ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 ได้ซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนอีกจำนวน  5 ไร่   มูลค่า  12,5๐๐  บาท ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่เป็น   11 ไร่   3 งาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและทรงเยี่ยมโรงเรียนจำนวน ๔ ครั้ง  ดังนี้  
                                  ครั้งที่  ๑  วันที่  ๘     ตุลาคม    ๒๕๓๔                
                                  ครั้งที่ ๒ วันที่  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๔๑
                     ครั้งที่ ๓ วันที่  ๑๑   ธันวาคม  ๒๕๔๔
                     ครั้งที่ ๔  วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙
                       ครั้งที่  ๕  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์    ๒๕๕๔
เมื่อวันที่   1  กุมภาพันธ์  2550  บริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ฟรวมกับบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแทนหลังที่ 1 จำนวน 6  ห้องเรียน ขนาด 8×42    เมตรเป็นอาคารเรียนถาวร
       ปีการศึกษา 2555   มีนักเรียนชาย 28  คน  หญิง   40   คน  รวม  68   คน  มีครู ตชด.  7    นาย  นักการเกษตร    1 คน    มี ร.ต.ต.สรกฤช   ตะเกิงผล (081-9771891) ทำหน้าที่   ครูใหญ่
******************************************************************************

*****************************************************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น