วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
*************************************************************
 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร ::

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักว่าการที่คนเรา จะมีภาวะโภชนาการ และสุขภาพอนามัยดีนั้น จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่อย่ในครรภ์มารดาแม่จะต้องมีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยดีด้วยถ้าแม่ขาดสารอาหารก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กที่จะเกิดออกมา ทั้งด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและสมอง ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นในปีพ.ศ.2539 


************************************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น