วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ปรัชญาโรงเรียน
*******************************
สร้างภูมิปัญญา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สัมฤทธิผลความมั่นคง
   
 
           ๑. สร้างภูมิปัญญา  มีการผสมผสานทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ภูมิปัญญาไทย  และ  ภูมิปัญญาสากล
      ๒.พัฒนาคุณภาพชีวิต ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยังมีบทบาทเป็น  ศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนโดยการดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีรูปแบบการพัฒนา ในการประสานประโยชน์  ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งได้กำหนดแผนงานหลักในการดำเนินงานไว้  ๔ แผนงาน  คือ
               แผนงานด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพอนามัย
                         แผนงานด้านการศึกษา
                         แผนงานด้านเศรษฐกิจ
               แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๓.สัมฤทธิผลความมั่นคง  มีความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคมการเมืองการปกครอง และ การป้องกันประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น