วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลหมู่บ้าน
******************************
๑.ประวัติการจัดตั้งหมู่บ้าน
เมื่อ  พ.ศ.๒๔๘๙ ได้เกิดโรคไข้ทรพิษระบาดที่บ้านหนองโพด ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี นายสิงห์ คำรักษ์ พร้อมด้วยนายมา   โตนด จึงได้พากันอพยพครอบครัวหนีโรคร้ายเข้ามาทำนาทำไร่ บริเวณหนองแสนคูณติดกับลำน้ำ  ลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นท่าเรือของบ้านหนองแสนคูณ ต่อมาได้มีญาติพี่น้องของนายสิงห์ นายมา   โตนดและราษฎรบ้านใกล้เคียงได้อพยพติดตามมาเพื่อหาที่ดินทำกินเพิ่มมากขึ้นและเรียกชุมชนว่า บ้านท่าแสนคูณ           โดยขึ้นการปกครองกับบ้านหนองโพด ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ.๒๕๒๘  บ้านท่าแสนคูณได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ โดยแยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านหนองโพดเป็นหมู่ที่ ๑๒  บ้านท่าแสนคูณ โดยมีนายเรียน  กาสา  เป็นผู้ใหญ่บ้าน คนแรก

๒. จำนวนประชากร  
บ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากรจำนวน  ๔๐๙  คน 
ชาย ๒๐๓  คน  หญิง  ๒๐๖  คน  จำนวน   ๙๖  ครัวเรือน

๓. อาณาเขต     
ทิศเหนือติดต่อกับบ้านเปื่อย ตำบลบุเปื่อย  อำเภอน้ำยืน  จังวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ติดต่อกับบ้านคำระหงส์  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออกติดต่อกับ ตำบลตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตกติดต่อกับ บ้านหนองโพดหมู่ที่  ๔  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

๔. ลักษณะทั่วไปของหมู่บ้า
            เป็นที่ราบติดลำโดมใหญ่

๕.ลักษณะของพื้นที่ตามกฎหมาย
 เป็นพื้นที่ สำนักงานปฏิรูปทีดินเพื่อการเกษตร (สปก)

. เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ
              ไทย ร้อยละ ๑๐๐   สัญชาติไทย ร้อยละ   ๑๐๐

๗.ศาสนา /ภาษาที่ใช้ 
               พุทธ จำนวน  ๓๙๕ คน  ร้อยละ ๑๐๐     ศาสนาอื่น  ๆ  ไม่มี

๘.การประกอบอาชีพรายได้ 
ทำนาร้อยละ ๔๐  เฉลี่ยรายได้ครอบครัวละ ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี
ทำไร่  ทำสวน ร้อยละ ๕๐ เฉลี่ย รายได้ครอบครัวละ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี
รับจ้างทั่วไป ร้อยละ ๑๐  เฉลี่ย รายได้ครอบครัวละ  ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

๙. การบริการของรัฐ 
            (ในพื้นที่ของหมู่บ้านมีสถานที่ราชการเช่นอนามัย โรงเรียน อบต.โรงพยาบาลที่ใกล้เคียง
    ๙.๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนกุดเชียงมุน ระยะทาง  ๑๐   กม.
    ๙.๒. อบต.โดมประดิษฐ์                   ระยะทาง  ๑๒   กม.
                ๙.๓. โรงพยาบาลน้ำยืน                    ระยะทาง  ๒๐   กม.
    ๙.๔. ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน                ระยะทาง  ๑๗   กม.

๑๐.ผู้นำชุมชน
กำนันตำบล โดมประดิษฐ์ นายสัญญา   ศรคำ
ผู้ใหญ่บ้านท่าแสนคูณ  นายเทียน  กัดทัง
ส.อบต.บ้านท่าแสนคูณ  ๑.นายสุวรรณ  กัดทัง     ๒.  นายมอญ   กัดทัง

๑๑ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์
           
จำนวนหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์   อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนประชากร
ผู้นำชุมชน
ชาย
หญิง
รวม
บ้านแข้ด่อน
๓๑๒
๓๓๗
๖๔๙
นายทำนอง   ปัดทุมมา
บ้านแปดอุ้ม
๔๐๔
๔๑๑
๘๑๕
นายสันติ   วิลานันท์
บ้านโนนสูง
๔๖๐
๔๕๒
๙๑๒
นายสุดใจ   กานัง
บ้านหนองโพด
๕๗๒
๕๑๘
๑๐๙๐
นายสุพรรณ  ผารินันท์
บ้านหนองขอน
๔๓๑
๔๒๓
๘๕๔
นายสัญญา   ศรคำ
บ้านตายอย
๓๑๙
๓๓๓
๖๕๒
นายถ่อน  สระพล
บ้านค้อ
๔๘๙
๔๗๕
๙๖๔
นายไทย    พัดทะสิทธิ์
บ้านกุดเชียงมุน
๕๙๗
๕๓๐
๑,๑๒๗
นายสังวาลย์   วิลานันท์
บ้านโพนทอง
๕๓๐
๔๗๓
๑๐๐๓
นายกัณหา     รณรบ
บ้านจันลา
๑๐
๒๘๖
๒๘๒
๕๖๘
นายบุญเลิศ   กาสา
บ้านหนองครก
๑๑
๔๕๗
๔๕๘
๙๑๕
นายหนูแดง     กันตัด
บ้านท่าแสนคูณ
๑๒
๒๐๓
๒๐๖
๔๐๙
นายเทียน     กัดทัง
บ้านหนองหว้า
๑๓
๕๔๑
๕๑๗
๑๐๕๘
นายไหว    นาคดี
บ้านหนองบัว
๑๔
๒๔๑
๒๒๕
๔๖๖
นายสมใจ   บัวหอม
บ้านหนองแวง
๑๕
๒๔๐
๒๑๖
๔๕๖
นายสังวาลย์  ภาวะพรม
บ้านคำระหงษ์
๑๖
๓๔๐
๓๕๐
๖๙๐
นายพัน  สุทะนัง
บ้านทุ่งสมเด็จ
๑๗
๒๙๑
๓๑๘
๖๐๙
นายแสวง    ธิวงษ์
บ้านโดมประดิษฐ์
๑๘
๓๖๗
๓๕๐
๗๑๗
นายสกล   นิตอินทร์
บ้านลำนารายณ์
๑๙
๓๔๕
๓๑๑
๖๕๖
นายหงส์  บุญยะสิทธิ์
บ้านโนนสูงพัฒนา
๒๐
๓๓๑
๓๒๔
๖๕๖
นายอนันต์   ทองเหลือง
บ้านหนองขอนพัฒนาพัฒนานพนาพัฒนา
๒๑
๓๒๘
๓๐๐
๖๒๘
นายสมบูรณ์   สานตะขบ
รวม


๑๒การปกครอง
๑๒.๑   คณะกรรมการชุมชนบ้านท่าแสนคูณ

ลำดับ
ชื่อ     สกุล
ตำแหน่ง
นายเคลื่อน   รณรบ
หัวหน้าคุ้มที่  ๑
นายมอญ      กัดทัง
หัวหน้าคุ้มที่  ๒
นายสีไพร     บุไพรศรี
หัวหน้าคุ้มที่  ๓
นายเสรี         ทีเขียว
หัวหน้าคุ้มที่  ๔
นายสุวรรณ    กัดทัง
อป.พร.ประจำหมู่บ้าน


๑๓หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนที่สำคัญ  ในพื้นที่ให้การสนับสนุน
-  องค์การบริหารส่วนตำบลโดมประดิษฐ์
-  โรงพยาบาลชุมชนกุดเชียงมุน
-  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
-  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
-  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
-  วิทยาลัยอาชีพอุบลราชธานี
-  วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
-  วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
-  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
-  กรมประมงจังหวัดอุบลราชธานี
-  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
-  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-  บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัด

๑๔.  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ  ค่านิยม  และความเชื่อ
          -  ประเพณีพื้นบ้านอีสาน  ประเพณีการเลี้ยงปู่ตา

๑๕การคมนาคม
    การคมนาคม   ถนน ราดยางแอสฟัลท์และ ถนนหินลูกรัง
บ้านท่าแสนคูณ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากอำเภอน้ำยืน  ๑๗  กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทาง  ๓๐   นาที  ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง ๑๑๗  กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง   ๒  ชั่วโมง   ๔๐  นาที

๑๖ปัญหาของประชาชนในหมู่บ้าน
๑๖.๑   ยากจน/รายได้น้อย
           ๑๖.๒  ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง  ทำไร่
           ๑๖.๓  พื้นที่เกษตรกรรมดินเพาะปลูกเป็นดินทราย

๑๗.   ความต้องการของราษฎรในชุมชน
๑๗.๑  ต้องการบริหารทรัพยากรน้ำในลำโดมมาใช้ประโยชน์
๑๗.๒  มีอาชีพเสริมในกลุ่มครัวเรือนและการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้

…………………………………………………

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น