วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลนักเรียน
*******************************

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน   (แยก ชาย / หญิง )

 ปีการศึกษา 2556

 

                 
                      ชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด

รวม
ชาย
หญิง
อนุบาล
6
18
24
ประถมศึกษาปีที่  1
6
4
10
ประถมศึกษาปีที่  2
3
4
7
ประถมศึกษาปีที่  3
4
5
9
ประถมศึกษาปีที่  4
2
6
8
ประถมศึกษาปีที่  5
1
3
4
ประถมศึกษาปีที่  6
8
1
9
รวม
30
41
71


*************************************

************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น