วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์
***********************************
 
ยุทธศาสตร์
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
.............................................................................................

๑. สร้างโอกาสทางการศึกษา และ การบริการ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.สร้างมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาคุณภาพกระบวน การ เรียนรู้
๓.พัฒนา สุขภาพอนามัย  เด็ก แล ะ เยาวชน ด้านการสิ่งแวดล้อม,ด้าน
    การบริการสุขภาพ และ ด้านการจัดการเรียนการสอน
๔. เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาความรู้ และ ทักษะทางวิชาการ การอาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต
๕. พัฒนาเพื่อสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์
    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมท้องถิ่น
๖. พัฒนาเด็กและ เยาวชนให้ได้รับ โอกาสในการศึกษาสูงขึ้น

                     ......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น