วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อมูลกรรมการสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

**********************
                 1.  นายถนอม                  คำพันธ์                   ประธานกรรมการสถานศึกษา
                2.  นายอัมพร                   แพงพรมมา            รองประธาน
                3.  นายสมชัย                   กัดทัง                     เหรัญญิก
                4.  นายมอญ                    กัดทัง                     กรรมการ
                5.  จ.ส.ต.สากล               ธิอามาตย์                กรรมการ
                6.  นายสุวรรณ               กัดทัง                      กรรมการ
                7.  นายวิชัย                     ผาลัง                      กรรมการ
                8.  นายเลี้ยม                   ทีเขียว                     กรรมการ
                9.  ร.ต.ต.สรกฤช            ตะเกิงผล                กรรมการ/เลขานุการ
*********************************************************


นายถนอม   คำพันธ์
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายอัมพร  แพงพรมมา
รองประธาน


นายมอญ  กัดทัง
กรรมการ
นายเลี้ยม  ทีเขียว
กรรมการ

นายสุวรรณ์  กัดทัง
กรรมการ
นายสมชัย  กัดทัง
กรรมการ

นายวิชัย  ผาลัง
กรรมการ
จ.ส.ต.สากล  ธิอามาตย์
กรรมการ
ร.ต.ต.สรกฤช  ตะเกิงผล
กรรมการ /เลขานุการ


**********************************************************************


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น