วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอาชีพ
************************************
โครงการฝึกอาชีพ ::


     ......เป็นโครงการที่โปรดเกล้า ๆ ให้ดำเนินการในปีพ.ศ. 2531 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอาชีพให้กับศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่อาจศึกษาในระดับสูงต่อไปได้ และเน้นให้มีการฝึกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับท้องถิ่นนั้น ๆ ในระยะเริ่มแรกให้จัดทำในโรงเรียนทดลองก่อนภาคละ 1 โรง โดยมีกรมอาชีวศึกษารับไปสนองพระราชดำริฯ .........
******************************************
********************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น