วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

พันธกิจ
*********************
๑. ส่งเสริมโภชนาการ และ สุขภาพอนามัยของเด็ก และเยาวชน เริ่ม  
    ตั้งแต่ ในครรภ์มารดา
๒. ส่งเสริม และสนับสนุน การเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาให้แก่  เด็ก 
    และ เยาวชน
๓. เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก  และ เยาวชนในการเรียนรู้วิชาการ
    ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน
๔. เสริมสร้างศักยภาพ ของเด็ก และเยาวชน ทางการอาชีพ ที่ เป็น 
   พื้นฐานการดำรงชีวิต ตนเอง
๕.ปลูกฝังจิตสำนึก และ พัฒนาศักยภาพ ของเด็ก และ เยาวชน ใน  
     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖. เสริมสร้างศักยภาพของเด็ก และ เยาวชนในการอนุรักษ์ และ  
     สืบทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  ท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น