วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรม
****************************
เดือน กันยายน 2555  (25-27 ก.ย.55  รวม 3  วัน)
-   วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  กำหนดโครงการฝึกอบรมอาชีพ ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร  .ให้กับนักเรียน ตชด.บ้านท่าแสนคูณ ชั้น  ป.3 - 6 และศิษย์เก่า เยาวชนที่สนใจ ระหว่างวันที่  25  -27  กันยายน  2555  นี้ 

********สรุป
       -1.ยอดผู็้เข้าอบรม คือ
            นร. ป.3 - 6 จำนวน...........25.............คน
            เยวชน        จำนวน............5............คน
            ปชช / ผู้สนใจ จำนวน..........3...........คน
       - 2.วิทยากร
               นศ........2...............
                อาจารย์......1..........
                วิทยากรภายนอก.....-...*****************************************************************
                                                                                                ร.ต.ต.สรกฤช....รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น