วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555


 ชื่อและที่ตั้ง 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่า
แสนคูณ  ตั้งอยู่บ้านท่าแสนคูณ  หมู่ที่ 12  ตำบลโดมประดิษฐ์  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34260 
ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตั้งอยู่ที่ หมู่  12 บ้านท่าแสนคูณตำบลโดมประดิษฐ์    อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี   อยู่ห่างจากที่ว่า
การอำเภอน้ำยืน ประมาณ 17 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 117  กิโลเมตร        ก่อตั้งเมื่อวันที่   14   มิถุนายน   2525  โดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี ( ปัจจุบันคือกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  22  ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ    ) และราษฎรบ้านท่าแสนคูณ   โดยมีนายพุ้ย  คันที และนายแหล่ ยานัง  บริจาคที่ดิน  6  ไร่  3  งาน คิดเป็นมูลค่าประมาณ  12,000   บาท  บริษัทเฮงเคลไทย  จำกัดบริจาคเงิน  40,000    บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวกึ่งถาวร  ขนาด  7  x  34  เมตร  จำนวน 1 หลัง  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3           มีครูตำรวจตระเวนชายแดนทำการสอนจำนวน 4 นาย      โดยมีจ่าสิบตำรวจ
สุพลชัย   ธงชัย   เป็นครูใหญ่คนแรกปี 2528  ธนาคารแห่งประเทศไทย  บริจาคเงินจำนวน  13,000   บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก   12  เมตรปี  2534 พันตำรวจตรีวิบูลย์   มุขพรหม  ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 225 ได้ซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนอีกจำนวน  ๕  ไร่   มูลค่า  12,500  บาท ทำให้โรงเรียนมีพื้นที่เป็น 11 ไร่   3 งาน
                เมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2534 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้  
และทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ
 ปี 2536  สโมสรไลอ้อนและวิทยาลัยครูจันทร์เกษม   บริจาคเงินและก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 ขนาด 8  x  38   เมตร  เป็นอาคารชั้นเดียว 6 ห้องมูลค่า 400,000  บาทเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้  เป็นครั้งที่  2  และ  ทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ  ทั้ง  8 โครงการปี 2543โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 1  ไร่  เพื่อใช้ดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก  สมาคม
แม่บ้านตำรวจ จำนวน   5,000   บาท  และจากคุณอัปสร  ศรีภา   อีก  จำนวน  5,000  บาท  รวมเป็นเงิน  10,000  บาท  ทำให้โรงเรียนมีที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น   12  ไร่   3   งาน 
เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2544   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้  เป็นครั้งที่  3  และทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้ง 8 โครงการเมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2549  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้  เป็นครั้งที่  4  และทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริทั้ง 8 โครงการ 
เมื่อวันที่  1   กุมภาพันธ์ 2550   บริษัทเกียรติ
สุนนท์ร่วมกับบริษัทเอพีฮอนด้าจำกัดได้บริจาคเงินก่อสร้างอาคารเรียนแทนหลังที่ 1 จำนวน 6 ห้องเรียน ขนาด 8 x 42 เมตรเป็นอาคารเรียนถาวร
     สภาพชุมชน
จำนวนประชากร   
·       ปัจจุบันมีประชากรจำนวน  395   คน   จำนวน  89   ครัวเรือน    นับถือศาสนาพุทธ    เชื้อชาติไทย
·        ใช้ภาษาถิ่นภาษาอีสาน  รายได้เฉลี่ย     20,000    บาท/ปี/ครัวเรือน
การประกอบอาชีพ
·       ทำไร่ / ทำนา
รายได้ประชากร
·       รายได้เฉลี่ย  20,000  บาท/ปี/ครัวเรือน
ศาสนา
·       ส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาพุทธ
สาธารณสุข
-   จำนวน 1 แห่ง คือสถานีอนามัยบ้าน
กุดเชียงมุ่น    ตำบลโดมประดิษฐ์
·       การคมนาคม   
ถนนหินลูกรัง
บ้านท่าแสนคูณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260
ห่างจากอำเภอน้ำยืน  17  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  30   นาที  ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง117  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  ชั่วโมง   40  นาที
สาธารณูปโภค
·       มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน
·       ใช้น้ำประปาหมู่บ้าน

ผู้นำชุมชน

          กำนันตำบลโดมประดิษฐ์  นายสัญญา  ศรคำ        
ผู้ใหญ่บ้านท่าแสนคูณ       นายเทียน    กัดทัง                                                   

ระบบการศึกษา

                โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ เปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา  2525 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ            
ภาคเรียนที่ 1 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม
                ภาคเรียนที่ 2 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1   พฤศจิกายน     ถึงวัน   31   มีนาคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น