วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน
โรงเรียนได้รับการพิจารณาใ้ห้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน และชุมชนในพื้นที่ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โรงเรียนจึงได้ทำโครงงาน "น้อยหน่าผู้พิชิตเหา" ได้ทำการศึกษา วิัจัย ทดลอง ร่วมกัน กับครู นักเรียน ชุมชน ถึงที่มาของการเกิดเหา  และวิธีกำจัดเหาอย่างถาวร ของเด็ก และนักเรียนในโรงเรียน และชุมชน  โดยใช้สมุนไพรในพื้นที่ คือ ใบน้อยหน่า  มะกรูด และสะเดา  จนในที่สุดได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป "แชมพูสมุนไพรกาำจัดเหาท่าแสนคูณ" จำหน่ายขวดละ .........บาท  สนใจติดต่อได้ที่ 081-9771891 และที่ ร.ร.ทุกวัน
ขอขอบคุณ ม.อุบลฯที่ให้การสนัสนุน งบประมาณในการดำเนินการ เป็นอย่างสูง...
**************************


***********************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น